Over verzamelen

A theory* impresses more, according as premises are more simply, according as it (?) connects more different things, (cases?) and according as the field of practice is more extensive.
* read: ‘collection’

Albert Einstein
Een theorie maakt meer indruk naarmate de premissen eenvoudiger zijn, naarmate zij meer verschillende zaken verbindt, en naarmate het toepassingsgebied groter is.

(…) Zijn volgelingen wensten hem geluk met de bewonderenswaardige smaak, die hij getoond had bij de keuze van zijn verzameling. Zij zeiden: “Ieder stuk is zo, dat men het be-wonderen moet. Het toont, dat gij een betere smaak heeft, dan Rikiu, want diens verzameling kan alleen gewaardeerd worden door een op duizend beschouwers.” Bedroefd antwoordde Enshu: “Dat bewijst alleen, hoe middelmatig ik ben. De grote Rikiu waagde het, alleen te houden van voorwerpen, die hem persoonlijk iets zegden, terwijl ik onbewust wordt geleid door de smaak van de meerderheid. Waarlijk, Rikiu is een uit duizend Theemeesters.”
(…)KAKUZO OKAKURA De eredienst van de Thee

(…) His admirers congratulated him for the admirable taste, he had shown with the choice of his collection. They said: “Every object compels admiration. It shows, that your taste is better than Rikiu’s, whose collection can only be admired by one out of thousand contemplators.”
Enshu sadly answered: “It only shows my mediocrity. The great Rikiu dared to love only things, that mean something personal to him. While I was unconsciously guarded by the taste of the majority. Truly, Rikiu is one out of thousand Tea masters.

(…) Een belangrijke aanwijzing in dit verband is de door Pisan geprezen ordening van “al zijn mooie en schone dingen”.
En of zijn mooi ontworpen studeervertrek ook goed was ingericht; zoals hij al zijn schonen en mooie dingen net en geordend wilde houden, hoeft men niet te vragen, want beter kon het niet. Wat een absolute voorwaarde voor het ware verzamelaarschap is.

OVER DE STUDIOLO VAN KAREL IV VAN FRANKRIJK

Hij produceert* zonder zich toe te eigenen.
Hij doet zonder iets te verwachten
Als zijn werk voltooid is, hecht hij er niet aan
En omdat hij er niet aan hecht, zal zijn werk blijven.

*lees ‘verzamelt ‘
bron van citaat onbekend

Verzot op het niets schept hij aldoor orde.
Zonder orde kan hij het niets niet verdragen.
Hij nestelt zich behaaglijk in het geordende niets.
Daar hokt hij, een spin in het web van zijn orde, en hij hoeft zich niet af te vragen wat er gaat komen. Want wat er gaat komen is het niets, en dat heeft hij in zijn macht.

Elias Canetti, “Het pantheon van vergeten dingen”

Fond of the nothing, he creates order all the time.
Without order he can’t stand the nothing.
He comfortable ensconces himself in the ordered nothing.
There he sits, a spider in the web of his order, and he does not have to bother about what is coming. Because what is coming is nothing, and that he holds in his power.

(…) Nochtans hebben in verscheidenheid onze verzamelaars een wezenlijk kenmerk gemeen: het waarschijnlijk enige dat de begiftigden en de bekwamen onderscheidt, en dat elk mens van goede wil kan bezielen. Ze geloven gepassioneerd in de waarde van hun werk. Ze worden gedreven (soms ten koste van gezondheid en leven) door de overtuiging dat ze een deel van een grenzeloze verscheidenheid in de sfeer van persoonlijke of publieke waardering moeten brengen.
In deze tijd van lijdelijkheid, waarin walkman, televisie en internet ons zoveel brengen en zo weinig van ons vergen, moeten we de gepassioneerde overgave van de verzamelaar behoeden.
En we moeten er ons ook van bewust zijn, dat passie (in weerwil van haar persoonlijke en publieke geneugten) lijden betekent. De prijs voor deze overgave is hoog, maar we moeten haar betalen, voor ons uniek ontwikkelde bewustzijn. Zoals Mill schreef: “Beter Socrates teleurgesteld dan het zwijn tevreden.”(…)

Bron van citaat onbekend

Nevertheless, our collectors in their diversity have one essential characteristic in common: the only thing that distinguishes the gifted and the capable, and which can inspire every person of good will: They passionately believe in the importance of their work. The are being actuated by the conviction, sometimes at the cost of their life and health, that they have to bring in the sphere of personal or public appreciation (a part of) a boundless diversity.
In this time of passivity, while walkman, television and internet bring us so much and demand so little, we must watch over the passionate sacrifice of the collector. And we must also realize, that that passion means suffering, notwithstanding its personal and public delights.
The price of this sacrifice is high, but we have to pay, in favour of our uniquely developed consciousness. As Mill wrote: ‘Better Socrates disappointed, than the swine satisfied.”

Jezus said: Let him, who seeks, not stop seeking, until he finds, and when he finds, he will confuse himself, and when he has confused himself, he will be wondering, and he will rule over the all.
Gospel of Thomas, verse 2